• Header-Horizon.jpg

« Terug

Nieuwsbrief - december 2020

Cover-Mailing-DEC.jpg07 dec

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de volgende onderwerpen:

 1. Voorwoord van de voorzitter
 2. Open dagen en opening
 3. Vacature
 4. Coördinator Lidia Dubbeld stelt zich voor
 5. Vrijwilligers
 6. Vertrouwenspersonen
 7. Communicatie
 8. Nieuwbouw
 9. ICT
 10. Financiën
 11. Tot slot


1. Voorwoord

In deze nieuwsbrief informeren we u over de meest actuele stand van zaken van hospice Elim. We zijn allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de corona pandemie. Wat we niet voor mogelijk hielden en waaraan we nooit hebben gedacht is gebeurd. Een virus dat wereldwijd miljoenen mensen heeft getroffen. We dachten dat alles maakbaar was. We hielden en houden er ook geen rekening mee dat er Eén is die alles regeert en bestuurt. Het is nodig om deze roepstem ter harte te nemen en terug te keren naar de Bron.

Voor hospice Elim is er afgelopen periode hard gewerkt. Zowel het feitelijk bouwen van het hospice, maar ook alle voorbereidingen voor de inrichting, de zorg en de warmte voor onze gasten/bewoners, is voorspoedig verlopen. De inzet van veel vrijwilligers hierbij, stemt tot dankbaarheid.

Ook voor de vele giften en financiële bijdragen die we tot nu toe mochten ontvangen, willen we als bestuur onze dank uitspreken. We zijn verwonderd en dankbaar, dat deze financiële ondersteuning het mogelijk heeft gemaakt om het hospice te kunnen bouwen en ook in te richten. 


2. Open dagen en opening

D.V. op maandag 11 januari is het zover: de officiële opening van hospice Elim! We zijn verheugd dat mevrouw Van Ark, de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport bereid is om deze opening te verrichten. 

De officiële opening moet helaas in kleine kring plaatsvinden, vanwege de coronamaatregelen. Op 11 januari starten we daarom de “openingsmaand” van hospice Elim. De hele maand januari staat in het teken van de opening, zodat we u op verschillende manieren een inkijkje kunnen geven in het hospice. 

Op onze website, social media en in een speciale openingsnieuwsbrief, delen wij mooie verhalen van betrokkenen en allerlei leuke weetjes over het reilen en zeilen van het nieuwe hospice.

Bent u benieuwd hoe het hospice er van binnen uitziet? Van 12 tot en met 23 januari staan meerdere open dagen ingepland en bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Begin januari wordt op de website de inschrijving voor de open dagen geopend. Ook zullen diverse momenten worden ingepland voor netwerkcontacten en sponsors. Tijdens deze open dagen volgen wij uiteraard de geldende maatregelen van het RIVM.

Op 1 februari is het dan echt zover. Dan opent hospice Elim haar deuren voor bewoners. Een belangrijk moment, dat we graag met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom openen wij maandag 1 februari virtueel, samen met u, onze deuren door middel van een prachtige openingsvideo!


3. Vacature

Nadat er opnieuw een vacature ontstond voor coördinator bij hospice Elim, is er een  nieuwe coördinator aangetrokken, namelijk Lidia Dubbeld.

Omdat het belangrijk is dat vrijwilligers en bewoners/naasten altijd een aanspreekpunt hebben om op terug te vallen, zijn er naast de twee vaste coördinatoren ook bereikbaarheidsdiensten voor de avonden en weekenden nodig. Inmiddels zijn hiervoor twee personen aangenomen en hopen wij dit jaar nog twee bereikbaarheidsdienst coördinatoren te kunnen aannemen. Hiervoor zoeken wij nog mensen met een verpleegkundige achtergrond, die telefonisch advies kunnen geven aan vrijwilligers, indien nodig naar het hospice komen om ondersteuning te bieden (bv, bij een overlijden) en die bij calamiteiten adequaat kunnen handelen. Op www.hospice-elim.nl staat meer informatie over de vacature. 


4. Lidia Dubbeld

Lidia-Dubbeld.pngLidia (32) heeft 12 jaar gewerkt als radiotherapeutisch laborant in het Erasmus MC Kankerinstituut te Rotterdam. In deze functie behandelde en begeleidde zij oncologische patiënten in allerlei levensfasen. Daarnaast was ze actief betrokken bij de verhuizing van de afdeling naar het huidige Erasmus MC. In deze rol heeft ze veel ervaring opgedaan in het opzetten van nieuwe werkwijzen, geven van scholingen en het oplossen van allerlei onvoorziene situaties. Ze wilde zich vervolgens verder ontwikkelen in het organiseren en coördineren. De afgelopen twee jaar was zij Coördinator Vakanties bij Dit Koningskind. Binnen deze functie organiseerde ze vakanties voor mensen met een beperking en was zij verantwoordelijk voor het daarbij behorende vrijwilligersmanagement. Ze miste alleen het daadwerkelijk contact met de doelgroep en de medische aspecten. Daarom kijkt ze er naar uit om samen met Nathalie de coördinatie van hospice Elim op te pakken, om zo van betekenis te zijn voor de naaste in de meest kwetsbare momenten van het leven.


5. Vrijwilligers

De afgelopen periode heeft de werkgroep vrijwilligers opnieuw veel werk verzet bij de werving van vrijwilligers. 

Op dit moment hebben zich 51 zorgvrijwilligers aangemeld, waarvan de meeste inmiddels ook de basisscholing voor vrijwilligers van de NPV hebben gevolgd. In januari vindt ook nog een praktijkscholing plaats. De meeste zorgvrijwilligers hebben geen zorgachtergrond; dit is ook niet nodig voor de functie want de professionele zorgtaken worden uitgevoerd door de thuiszorg. Echter wordt door de vrijwilligers wel ondersteuning geboden die vergelijkbaar is met mantelzorgers in een thuissituatie, bv. helpen met eten, iemand in/uit bed helpen of ondersteunen bij verandering van houding.  Bij de praktijkscholing zullen de vrijwilligers oefenen met deze ondersteunende taken en komen er allerlei praktische zaken aan de orde waar vrijwilligers van op de hoogte moeten zijn om hun taak goed uit te voeren.  

Inmiddels zijn er 7 kookvrijwilligers, die dagelijks vers gaan koken in het hospice en 6 mensen die thuis willen koken voor het hospice. Dit thuis koken is belangrijk, omdat er dan altijd een voorraad in de vriezer is. Zeker wanneer er onverwachts familie mee blijft eten is dit heel handig. Voor de kookvrijwilligers worden ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij wordt ingegaan op veranderingen in voeding bij mensen in de laatste levensfase, hygiëne en veiligheid. De werking van apparatuur en verdere werkinstructies worden uitgelegd. 

Verder zijn er vrijwilligers gevonden voor tuin, administratie en ondersteuning bij huishoudelijke taken of klussen. 

Wij zijn dankbaar dat er voldoende aanmeldingen zijn, om het rooster vanaf 1 februari 2021 te kunnen vullen, maar hopen toch nog enkele zorg- en kookvrijwilligers (in hospice of thuis) bij te vinden, om beter te kunnen anticiperen op ziekte of andere uitval! Ook zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger, die zich een paar uur per maand wil bezighouden met de boekhouding. Het werven van vrijwilligers is een continue proces, dus dit blijft ook doorgaan wanneer het hospice draait. Op de website staat meer informatie over de beschikbare vacatures voor vrijwilligers. 


6. Vertrouwenspersonen

Hospice Elim heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: mw. Lydi Rozendaal en mw. Daniëlle van Voorden. Beiden afkomstig uit Moerkapelle en opgeleid en ervaren in het werk als vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan op www.hospice-elim.nl vermeld, ze kunnen direct benaderd worden. Waarbij we uiteraard wel hopen dat daaraan voorafgaand de koninklijke weg bewandeld is door eerst de direct betrokkene te spreken, en eventueel daarna de coördinator en het bestuur.

Uiteraard hopen we dat de vertrouwenspersonen, behalve het jaarlijks opstellen van een verslag aan het bestuur, niets hoeven te doen. Maar een professioneel hospice moet beschikken over minimaal een vertrouwenspersoon. We zijn dan ook blij dat we die hebben kunnen vinden en dat die als vertrouwenscommissie dit samen op willen pakken.


7. Communicatie

Rondom de opening en de open dagen en met het in gebruik nemen van het hospice komt er een veelheid aan communicatie taken op de medewerkers van het hospice af. Zo wordt momenteel de website bijgewerkt / vernieuwd. En zullen we komend half jaar intensief gaan werken aan de naamsbekendheid van het hospice bij de specifieke doelgroepen (directe omgeving en christelijk achterban in de regio).

Update-website-202012.png

Daarnaast is het van groot belang, dat we op een uiterst klantvriendelijke manier helder en transparant zijn, hoe men iemand aanmeldt voor hospice Elim en wat men daar mag verwachten.

Ook voor de vrijwilligers is het belangrijk dat zij alle informatie goed kunnen vinden. En dat die duidelijk en beknopt is, zodat ze die efficiënt tot zich kunnen nemen. De vrijwilligers komen niet, om te verdrinken in papier en protocollen, maar om met hart en ziel voor de bewoners te helpen zorgen.


8. Nieuwbouw

Nieuwbouw-Hospice-12-2020.pngDe eerste paal werd geslagen op 3 maart, acht maanden later - na een voorspoedige bouw - stond er een prachtig gebouw. Op 28 oktober was het heugelijke moment, dat we de sleutel in ontvangst mochten nemen. We zijn blij dat meerwerk beperkt bleef, slechts 1,5%. Naar verwachting is aan het eind van 2020 het gebouw gereed om in januari proef te draaien.

Langs de sloot aan de voorkant van het gebouw is een strakke beschoeiing geplaatst. Om het geheel af te maken worden aan de voorkant nog de terrasvlonders aangebracht. Gelijktijdig met de bouw is het ontwerp voor de tuin gemaakt. De beplanting die in de achterliggende maanden is uitgezocht en gekocht, wordt in de laatste week van november gepoot.

In de maand november wordt de pvc-vloerbedekking en de vitrage met de overgordijnen aangebracht en in december worden de meubels geleverd.


9. ICT

Per 1 december beschikt hospice Elim over een eigen ICT omgeving in de cloud. De coördinatoren hebben hun laptops ontvangen en de ICT infrastructuur wordt aangelegd. Zowel voor de vrijwilligers, de bewoners, als de bezoekers beschikt het hospice over alle moderne ICT faciliteiten, die voor een hospice wenselijk zijn. Uiteraard hebben we daarbij zorgvuldige keuzes gemaakt, zo is onder andere Kliksafe als internet provider gekozen. 


10. Financiën

De financiën zijn gelukkig op orde. De bouw is bijna binnen de begroting gebleven. De bedrijven, die de inrichting verzorgen, zijn veelal genegen kortingen te geven, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Op dit moment loopt er een actie om donateurs te werven. De werving zal ook via lokale kerkbodes gaan lopen. Het totale financiële beeld zal begin 2021 duidelijk worden. Per 1 februari 2021 hopen we operationeel te zijn. De financiën zijn toereikend, om het eerste jaar op eigen kracht te overbruggen, naar het tweede jaar waarin de overheid de exploitatie co-financiert.

Bekijk flyer 'Vrienden van Elim'


Tot slot

U ontvangt deze nieuwsbrief in Adventstijd. We zien uit naar Kerstfeest. Dit Kerstfeest zal anders zijn dan we gewoon zijn. Door alle overheidsmaatregelen is het niet mogelijk om het Kerstfeest in familieverband te vieren. Ik denk ook aan de families waar verdriet is vanwege het verlies van dierbaren of waar zorgen zijn in verband met ernstige ziekte. Vanaf deze plaats wens ik hen troost, moed en sterkte toe. 

Ik hoop dat het komende Kerstfeest Vrede mag geven, ook te midden van verdriet en zorg. Ik wens u toe dat dit heilsfeit weerklank mag krijgen in uw hart.

Een hartelijke groet,
Rinus Bosman, voorzitter


Hospice – Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2021 de deuren te kunnen openen. Vanuit onze naastenliefde zal hospice Elim openstaan voor een ieder, met inzet van christelijke uitgangspunten. Op onze site www.hospice-elim.nl kunt u meer informatie vinden, inclusief de eerder verschenen nieuwsbrieven. Vragen: mail info@hospice-elim.nl of bel voorzitter Rinus Bosman, telefoon 0623 778 551.

« Terug

Scroll naar boven