logo
 

Geachte kerkenraad,

In 2017 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om in Moerkapelle een hospice op te richten waar identiteitsgebonden zorg wordt verleend. Wij willen een plaats bieden waar men in de laatste levensfase ondersteuning en bemoediging mag ontvangen. We brengen dat tot uitdrukking in de naam Elim (Exodus 15:24-27). Een christelijk hospice bedoeld voor uw kerkelijke achterban en voor een ieder die daar respectvol gebruik van wil maken.

Tijdens een in april 2017 georganiseerde informatiebijeenkomst hebben we gemerkt uit de reacties van de aanwezige broeders dat er draagvlak bestaat voor ons initiatief. Op die bijeenkomst is toen een aantal vragen gesteld, onder andere over de identiteit en de financiering. Ook voor het stichtingsbestuur belangrijke zaken, waar wij afgelopen twee jaar intensief mee bezig zijn geweest en die we verder doordacht en uitgewerkt hebben.

Nu kunnen we u berichten dat de overeenkomst met een bouwbedrijf is getekend. Naar verwachting zal de start van de bouw D.V. in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. De oplevering wordt eind 2020 verwacht. De omgevingsvergunning voor het realiseren van het hospice is door de gemeente Zuidplas verleend.

Voor ons is de fase aangebroken om de financiën verder in te vullen. We hebben een hypotheek afgesloten en ook zijn er enkele leningen (met en zonder rente) en giften ontvangen. Daarmee is de financiering van de bouw gegarandeerd. We gaan de komende tijd proberen leningen en/of giften te krijgen om de inrichting en exploitatie rond te krijgen en het zou heel fijn zijn als daardoor de mogelijkheid ontstaat om de (duurdere) rentedragende leningen af te lossen.

We menen een beroep op uw milddadigheid te mogen doen en vragen u vriendelijk of u hospice Elim financieel wilt steunen. Het hospice biedt de mogelijkheid voor uw leden om in een vertrouwde omgeving zorg, aandacht en liefde te ontvangen in de laatste levensfase.

We vragen u of u een lening wil verstrekken, zo mogelijk renteloos, voor de periode van 10 jaar. In het geval uw financiële situatie dit niet toelaat, stellen wij het zeer op prijs een gift van u te mogen ontvangen. Wellicht bent u bereid om hospice Elim op te nemen in uw collecterooster. Van enkele kerkenraden mochten wij al een lening / giften / plaatsing op het collegerooster ontvangen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. We mogen ook hierin zien dat ons initiatief tot nu toe gezegend wordt.

Wij hebben een startkapitaal van € 1.200.000 nodig.

In het bijgevoegd overzicht zoeken wij voor tenminste € 100.000 aan leningen/giften uit onze achterban. Op basis van het exploitatieoverzicht verwachten wij dat deze bedragen binnen 10 jaar kunnen worden afgelost. Deze gelden zullen ingezet worden om het Hospice te bouwen en in te richten.

Graag ontvangen wij van u een positief bericht over de mogelijkheden (lening / gift / collecterooster) welke uw kerkenraad en/of diaconie heeft om Hospice Elim te steunen. In onze plannen hebben wij rekening gehouden met uw milddadigheid.

Naast de praktische steun die wij nodig hebben, is er nog iets wat wij van u willen vragen. Wij kunnen veel werk verzetten, maar als Gods zegen daar niet op rust, dan zal niets ons baten. Daarom vragen wij u ons werk in uw gebeden te gedenken. Zonder de zegen van de Heere kunnen wij niet. Wij mogen opmerken dat de verwerving van de grond en de welwillendheid van de overheden ons verootmoedigt en verwachtingsvol doet zijn over de realisatie.

Met hartelijke groet,
Stichting Hospice Moerkapelle

Bijlagen

 Antwoordformulier (downloaden)
 Stichtingskostenoverzicht (downloaden)
 Exploitatieoverzicht (downloaden)
 Artikel voor in uw kerkbode (vrij om dat naar eigen inzicht te bewerken)

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2019 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken